ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

2017-2018-окуу жылына милдеттер
1.Жаңы технологияларды колдонуу менен баардык сабактардан окучулардын билим сапатын 5%ке жогорулатуу.
Фундаменталдык сабактардан окуучулардын билим алуусунун мумкунчулукторун кеңейтүү.

2.Мугалимдердин профессионалдуулугун арттыруу.

3.Окуучулардын нравалык маданиятка,кыргыз элинин салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү.

4.Ата-энелер менен байланышты күчөтүү,аларды тарбия ишине тартуу,балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу.

5.Мектептин материалдык базасын чыңдоо.

Мектептин көп жылдык максаты (3-5-жыл)
1.Окутуунун жаңы технологияларын окуу тарбия ишинде колдонуу менен фундаменталдык предметтердин билим сапатын 10%ке көтөрүү.Окуучулардын кошумча билим алуусуна мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү.

2.Мугалимдердин кесиптик жактан тынымсыз өнүгүшүнө шарттарды түзүү.

3.Окуучуларды нравалык маданиятка,кыргыз элинин каада салттарын пайдаланып тарбия берүүгө жетишүү.

4.Ата-энелер менен иш алып баруу жана аларды 50% мектеп турмушуна тартуу.

5.Мектептин материалдык базасын чыңдоо.

Comments