САБАКТЫН ЗАМАНБАП ПЛАНДАРЫ

Курс:Материктердин жана океандардын географиясы.
Класс:7-класс.
Сабактын туру:жалпылоо,жыйынтык,анализ сабагы.
Темасы:Дуйнолук океан,жаратылыштагы,адамдардын чарбачылыгындагы мааниси,океандардын экологиялык проблемалары.
Билим беруучулук максаттары:
Океандардын жаратылыштагы маанилери
а)Климатты тузуучу маанилери.
б)Суунун дуйнолук айланууларынын башкы обьектиси катары.
в)Жердин тиричилик учун мааниси,океандагы тиричилик.Чарбалык экономикалык маанилери.
г)Транспорттук байланыштар учун негизги суу жолдору
д)Океандагы жаратылыш ресурстары,аларды адамдардын пайдалануусу.
е)Океандардагы ото курч глобалдуу проблемалары.Океандар боюнча кызыктуу тарыхый,экономикалык,илимий маалыматтар.
Онуктуруучулук максаттары:
Окуучулардын таанып-билуу активдулугун жогорулатуу учун кызыктыруучу оюндар стратегияларын мумкунчулук шартка жараша пайдалануу.Кошумча кызыктуу материалдарды пайдалануу.
Тарбиялык максаттары:
Темага ылайык экономикалык багыттагы  ишкердуулукко,кесипке,уном-сарамжалдуулукка,экономикалык багыттагы жаратылышты суйо билууго,коргоого,экологиялык маданияттарга,кайрымдуулукка тарбиялоо.
Сабакты отуудогу эн пайдалуу усулдар,ыкмалар:
Интерактивдуу стратегиялык оюндарды колдонуу, "Ийри-буйру" (зиг-заг) ыкмасы,маалыматтарды чогултуу,тактоо кошумчалоо учун натыйжалуу. "Венно"диаграммасын  группалар менен толтуруу.Оз алдынча иштоолору учун  тапшырмаларды беруудо дифференциалдык усулдук ыкмаларды колдонуу,начар окуган окуучуларга бир аз жеилдетилген тапшырма корсотмо-тушунук беруу менен берилет.Окутуу чойросундогу ошол учурдагы абал-натыйжалар.айрым проблемалар эске алынат,ошого жараша иштер багытталат.
Сабактын жабдылышы:
Дуйнонун физикалык,зоогеографиялык картасы,атластар,таблицалар,альбомдор,дуйно жаныбарларынын атласы,илимий жанылыктар,тарыхый маалыматтар,табышмактар,кыскача баяндар(мелдеш,жарыш,викторина иретинде),класстерлер,диаграмма,тест-карточкалар ж.б.
Сабак аралык байланыштар:
Суунун дуйнолук айлануу себептери-физика.
Океандагы мамлекеттер,алардын онугуулору-тарых.
Океандагы тиричилик-ботаника,зоология.
Океандар жонундо чыгармалар-адабият. Ж.Верн,Э.Хемингуей,Ч.Айтматов.
Сурот сабагы- Айвазовский (моренист) "Тогузунчу вал", "Дениздеги кеч" ж.б.
2004-жылы 26.12 саат 8.30 кылым кырсыгы-цунами.Суматра аралы,220 000 адам апааты.
Турмуштук байланыштар:
Адамдын чарбасына,ден-соолугуна ,жашоо жагдайын чечуудо океандардын маанилери.Келечектеги океандардын экономикалык кызматтары,экологиялык проблемалары.Океандардын Кыргызстан учун таасирлери.физикалык-географиялык,экономикалык-социалдык.Океан проблемалары бизде кандай пайдаланылат?

Практикалык мааниси:
Жаратылышка болгон экологиялык кайрымдуулуктун,маданияттардын,билим тушунугунун  калыптанышы.Ажайып корком сулуулукту,табигаттагы баалуулукту сезуу жана тушунуу,андан ырахат алуу.Ишкердуулукко жана уном сарамжалдуулукка уйронуу.
                   "Б"-- "Б"                                              "БК"
                                 Отулгон                                           оздоштурулгон билим тушунуктор.Кошумчалануучу,кенейтилуучу билим тушунуктор. 
 Дуйнолук океан,жер бетинде орун алышы,аянты,суусунун колому,туздуулугу,минералдык ресурстары.Географиялык абалдарына         жараша Тынч,Атлантика,Инди,Тундук Муз океандарына физикалык-географиялык         муноздомо беруу,Океандардын чарбалык экономикалык проблемалары,океандардагы кубулуштар,агымдар,тайфун,цунами,торнада, айсберг.

 Географиялык абалына жараша жаратылыш шарттардын тузулушу.Океандардын туздуу болуу себептери.Дениз капустасы ото мол азыкпы?Океан агымдарынын климатты тузуусу,тиричиликти кармап туруусу, энергетикалык транспорттук маанилери. "Вермуд уч бурчтугу"деген эмне?Материк дуйно болуктору учун дениз жолунун мааниси.Эн акыркы курч экологиялык проблемалар.Океандагы табигый кырсыктар.алардан сактануу.


"Ийри-буйру"(Зиг-заг)стратегиялык ыкмасы.
Тема:Дуйнолук океан.

 Comments