Улуу Жеништин 70 жылдыгы

Отправлено 27 окт. 2015 г., 02:33 пользователем Чолпон Темиралиева   [ обновлено 19 нояб. 2015 г., 01:34 ]


«Бекитемин»

Тамчымектепгимназиясынын директору:

Курманбаева Э.А______________

 

Тамчымектеп-гимназиясында 1941-1945-жылдарындагы УлууАтаМекендиксогуштагыЖеништин 70 жылдыгынадаярдануужанаоткоруубоюнчаишчаралардын планы.

Ишчаралардынмазмуну

Аткаруумооноту

Жооптуулар

1

УлууАтаМекендиксогушкаарналганэстеликтердитазалоо, ирээткекелтируу

Жыл бою

Мектепадминистрасия

Класс жетекчилер

2

УлууАтаМекендиксогуштун, Афгансогушунун, Баткен окуяларынанкатышуучулары, ветерандармененжолугушуулардыуюштуруу.

 

Февраль

 

Мамбетказиева Т.А.

Бакирова М.О

3

УлууЖеништин 70 жылдыгынаарналганбучтарды, эскеруустенддеринуюштуруу.

Февраль

Уюштуруучу

класс жетекчилер

4

9-11-класстардын окуучуларыарасындаспорттукаскердикприкладдыктурлорубоюнчамелдештердиуюштуруу.

Февраль

НВП денетарбиямугалимдери.

Садыбакасов Ш.

Сакеев Н.Т.

5

Аскердик-патриоттукмузыкалууырлардынконкурсуноткоруу.

Март

Музыка мугалими

Мурзакматова Ж

6

«Уй-булолукархивдерсуйлойт» дегентемадакароосынак. (УлууАтаМекендиксогуштункатышуучуларынэскеруу).

Март

Класс жетекчилер

1-11-класс

7

«УлууЖенишкесалымкошкондор», «БиздинайылАтаМекендиксогушжылдарында» фотоальбом тузуу.

Апрель

Аманчалова Ж

10а класс

8

«Баатырлардынэлеситуболуккосакталат» ОкуучулардынозужашаганжердегиУлууАтаМекендиксогуштункатышуучуларыжонундоиликтооиштери.

Апрель

Калыкова Р.У.

9б класс

9

«МенинчонатамУлууАтаМекендиксогушкакатышкан»дил баян

Март

Башталгычкласстардын класс жетекчилери 1-4-класс

10

«Менинчонатам, чонэнемУлууАтаМекендиксогушмезгилиндетылдаэмгектенген» «Эч ким, эчнерсеунутбайт» темададилбаяндар конкурсу.

 

Март

Кыргыз, орустилмугалимдери

9-11-класстар

11

«АларАтаМекенучунсалгылашкан» каармандыксабактарын, класстыксааттардыоткоруу.

Февраль

апрель

Класс жетекчилер

1-11-класстар

12

«Майдандажазылганырлар» Жоокер-акындардынырларынынкоркомокуу конкурсу.

Февраль

апрель

Кыргыз,орус тили мугалимдери

5-11-класстар

13

«1941-1945-жылдардагы УлууАтаМекендиксогуштаЖеништинбуткулдуйнолуктарыхыймааниси.

Март

Тарыхмугалимдери

Мамбетказиева Т.А.

Бакирова М.О

14

«УлууЖенишке салют!» дубалгазеталар конкурсу

Февраль

Класс жетекчилер

15

УлууАтаМекендиксогуштаженишкежетишуугоЫсык-Кол областынынэмгекчилерининкошконсалымы. 10-11 класстардыилимий конференция.

 

Апрель

Тарыхмугалимдери

Мамбетказиева Т.А.

Бакирова М.О

16

«Вставай, страна огромная!» Адабиймузыкалык композиция.

Апрель

Башталгыч класс мугалимдери

2-4 класс

17

5-11-класстардын окуучуларыарасындаспорттукбардыктурлорубоюнчамелдештерди, эстафета жарыштардыоткоруу.

Март

Апрель

Денетарбиямугалимдери.

Садыбакасов Ш.

Сакеев Н.Т.

18

УлууЖеништин 70 жылдыгынаарналган «Ар дайымсезимимде» аттумузыкалыккечеоткоруу.

Апрель

Музыка мугалимдериМырзакматова Ж

19

«Улууженишке 70 жыл» салтанатуумайрамоткоруу

Май

Мектепадминистрасия

 

     

Уюштуруучу:                   Машанло Ф.Ч.
Comments