МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

Башталгыч класстар усулдук бирикмесинин иш планы. 

 Иштелуучу иштин мазмуну Убагы Ким аткарат

1


2


3
 

4

56
1

2

3
4


5
6

7
1

2

3

4
5

1

2

3

4

5


23


4


5
1


2
 Кенешме №1
2014-2015-окуу жылында башталгыч класстар боюнча иштелген ишке толук анализ.
 2015-2016-окуу жылына карата усулдук бирикменин иш планын тузуу жана бекитуу.

Насаатчы жаш мугалимдердин иш планын иштеп чыгуу жана бекитуу.
Дептерге коюлуучу талаптарды иштеп чыгуу.

Китеп окуу техникасы,жат жазуу,баяндама,дил баяндардын,текше- руу иштердин жылдык нормасын бекитуу

"Бирге окуйбуз"долбоору боюнча ой болуу.

Кенешме№2

4-класста сабак отуу

Методиканы талкуулоо

Жаш мугалимдерге жардам
Окуучулардын жумушчу дептерлеринин абалы.
2-класста сабак отуу.
Райондук семинарларга катышуу.
Корсоткучтордун тендештирилген картасын тузуу.
"Бирге окуйбуз" долбоору боюнча 480 саат даярдоо классын окутуу,(талкуулоо)

Кенешме №3

Методикалык ыкмаларды сабакта пайдалануу (доклад)
Окуучулардын окуу техникасын Ктекшеруу,жазуу иштерин текшеруу
3-класста сабак отуу,отулгон сабак боюнча талкуулоо.
Райондук семинарларга катышуу
Учурдагы иштерге анализ
Кенешме №4
Методикалык ыкмаларды сабакка пайдалануу.

№3 дептерлердин абалы

Таланттуу окуучулар менен иштоо абалын кароо,жыйынтыгын чыгаруу

Башталгыч класстардын декадасын откоруу
1-класстарда сабак отуу.Отулгон сабак боюнча анализ жургузуу

Кенешме№5
Кутулуучу натыйжа деген эмне?Максат коюу.
1-4-класстарынын кыргыз тили,математика,орус тили сабактары боюнча окуучулардын  билим сапатын текшеруу жана анализдоо.

Жазуу иштеринин абалы жана жыйынтыгы.
Адабий окууну башталгыч класстарда окутуунун жыйынтыгын чыгаруу,(административдик текшеруу)

Корсоткучтордун тендештирилген картасын тузуу.

Кенешме №6

2015-2016-окуу жылында аткарылган иштерди анализдоо,жыйынтыктоо.
  
2016-2017-окуу жылына карата планын ,долбоорун тузуу. 


сентябрь

октябрь ноябрьдекабрь
январь февраль
март


апрель
май

июнь
 

Усулдук бирикменин мучолоруусулдук бирикменин мучолору


усулдук бирикменин мучолору
Усулдук бирикменин мучолору


усулдук бирикменин мучолору

усулдук бирикменин
мучолору
          
Орус тили жана адабияты усулдук бирикмесинин иш планы. 


 №Өткөрүлүүчү иш-чаралар 

Мөөнөтү Жооптуу Ресурстар  Күтүлүүчү
натыйжа
 1

2
3
4


5
 2015-2016-окуу жылында аткарылган иштерге анализ.
2015-2016-окуу жылына милдеттер
Жазуу иштеринин нормасын кароо
№1,№2,№3  жазуу дептерлерин уюштуруудагы бирдей талаптарды иштеп чыгуу.
Бирдиктүү баалоонун талаптарын иштеп чыгуу.
Жалпы республикалык тестирлөөгө  бүтүрүүчүлөрдү даярдоо

 с
е
н
т
я
б
р
ь


жыл ичинде
 УБнын мүчөлөрүПландар, анализдер 
 


ЖРТнын жыйынтыгы

 12


3


4

 Мектеп ичиндеги олимпиадага кам көрүү


Орус тили боюнча ачык сабак 5 "Б"классында
Тема: "Определение"
2015-2016-окуу жылына карата жаңы методикалык окуу программаларын,жаңы усулдарды сабактарга туура колдонууну талкуулоо
Орус адабияты боюнча ачык сабак 9"Б"классында тема:"Бедная Лиза"
 о
к
т
я
б
р
ь
 
Токоева Г.М

УБ мүчөлөрү

Кентаева Г.М
методикалык пособиелер жана программалар 

Таблицалар, сүрөттөр, класстер,
синквейндер

Портрет, сүрөттөр,
синквейндер
 Окуучулар сүйлөмдү туура тандаганды үйрөнөт. Сүйлөмдө  аныктоочту таба алат.
 1

234
 5-6-класстар арасында интеллектуалдык оюн өткөрүү "Акыл ордо"Орус тили жана адабияты боюнча ачык сабак        6 "А"классында "Состав слова"
Мугалимдердин статусу,кодекси,билим жөнүндө мыйзам боюнча маалымат.
Мектеп ичиндеги олимпиаданы өткөрүү
 


н
о
я
б
р
ь
УБ мүчөлөрү 

Кентаева Г.М


УБ мүчөлөрү

 таблицалар
карточкалар
класстерлер
дептерлер
карточкалар
синквейндер
статустар
кодекстер
мыйзамдар
 
 1

2

3
 Зоналдык,райондук,   областтык олимпиадага окуучуларды мугалимдерге бекитип берүү жана даярдык көрүү
Орус адабияты боюнча ачык сабак                      7 "А"классында  Тема:И.А.Крылов "Волк и ягненок"

 "Орус тил сабактарындагы  интерактивдүү усулдарды колдонуу"темасын презентациялоо
 

д
е
к
а
б
р
ь
 

УБ мүчөлөрүМусабекова Т.М.


Коппаева Н.М
 

синквейндер
класстер
китептер

методикалык  пособиелер доклад журналдар
 Окуучулар
ролдоштурган
ды үйрөнөт.
Жакшы менен жаманды айырмалай алат
 1
2
 Экинчи жарым жылдыкка календардык план түзүү жана бекитүү

Орус тили жана адабияты боюнча жаңы усулдарды талкулоо
 я
н
в
а
р
ь УБнын
мүчөлөрү докладдар
программалар
журналдар
газеталар
 
 1
2.


3
 Орус жазуучуларынын чыгармаларынан үзүндү көрсөтүү кароо-сынагы

Орус адабият сабагынан ачык сабак             6 "А"классында
Тема:И.А.Крылов "Стрекоза и муравей"


Орус тили боюнча ачык сабак 5"Б"классында

 
ф
е
в
р
а
л
ь
 

УБнын мүчөлөрү


Коппаева Н.М.
Омургазиева С.Ш.
 сүрөттөр
синквейндер
журналдар


портрет
синквейндер
класстер
карточкалар
 Окуучулар Крыловдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы менен таанышат
 1
2
 "Орус тили жана адабияты сабактарында колдонулуучу көрсөтмө куралдар"темасында доклад
Орус адабияты боюнча ачык сабак                4 "А"классында
"Мамин день"
 
м
а
р
т
 Мусабекова Т.МКоппаева Н.М
 журналдар
доклад
методикалык пособиелер
интернет булагы

портреттер
сүрөттөр
 мугалимдер жаны көрсөтмө куралды өздөрүнүн сабагында колдоно алат
 12

12
 "Тема природы творчества русских поэтов"темасында адабий кече
Орус тили жана адабият сабагынан экзамендик билеттерди бекитүү


Усулдук бирикмесинин 2015-2016-окуу жылынын ишин жыйынтыктоо.
Кийинки окуу жылга чыгармачылык иш планын түзүү а
п
р
е
л
л
ь
м
а
й
 УБнын мүчөлөрү портреттер
сүрөттөр
плакаттар

экзамендик билеттер

УБнын мүчөлөрү
 Окуучулар көптөгөн орус акындарынын жаз жөнүндөгү чыгармаларын үйрөнүп айтып беришет

Корком онор  эстетикалык усулдук бирикмесинин иш планы. 


№ 

Аткарылуучу иш-чаралар
 

Моо
ноту 

Жооптуулар 

Ресурстар 

Кутулуучу
натыйжа 
 12

342015-2016-окуу жылына карата усулдук бирикменин иш-планын тузуу
 Метод бирикменин кенешмеси
"Мекеним-Кыргызстан" темасында класстык саат
Шайыр,шамдагайлар конкурсу
 


с
е
н
т
я
б
р
ь

Усулдук бирикменин мучолору 


Сакеев Н Жылдык план


плакаттар ,желек, герб,ырлар,план

желектер,топ,
баллон
Иш кагаздары иштелип чыгат,жыл ичинде
 иштелет 
"Кыргызстан-бардык этностордун бирдиктуу Мекени!"деген идеяны башкаларга тушундуро алат

шамдагайлыкка,
кучтуулукко,
сер-
гек жашоого тарбияланат
1


2
    3
 Таланттуу окуучулар менен иштоо планын тузуу
Мамлкеттик тил кунуно карата "Кыргызсынбы кыргыз учун курошкун,Ата-Журтка жалынын бер журоктун"деген темада сурот коргозмосу
Дене тарбия сабагынан "Ордунан секируу"2"А"класс
 

о
к
т
я
б
р
ь
 
УБнын мучолоруАманчалова Ж


Садыбакасов Ш
 
суроттор,
плакаттар

кум,рулетка,
метр
 талантуулугу
.жондомдуулугу аныкталат


Эне тилди
 суйууго
жана урматтап сактай билууго тарбияланат


ден соолугун чындоого,сергек жашоого тарбияланат
 1


2
 Корком онор сабагынан турдуу калориттеги натюрморт.6-классДене тарбия сабагынан топту бир колдоп жана эки колдоп ыргытуунун ыкмалары
 
н
о
я
б
р
ь
 
Аманчалова Ж


Ажимудинов З
 Искусствонун 
атрибуттарынан натюрморт
топ.сетка, площадка
 озунон коруп,
буюмдардын тартууда ишти ирээти менен аткаруунун этаптарын билишет 

мугалимдин
 билим денгээли жогорулайт
 1

2


3
 дене тарбия сабагынан  ачык сабак.Волейбол.
"Ойдодон жана ылдыйдан беруу ыкмалары"9-класс
"Кучтуу класс конкурсу" (5-6-класс)
Жаны жылдык аяз 
атанын онорканасын 
уюштуруу
 д
е
к
а
б
р
ь
 
Сакеев Н
Садыбакасов ШАманчалова Ж
 
сетка,топ
плац,скакалка, площадка.мушок, 
аркан

тустуу кагаздар
модулдук оригами
 мугалимдин билим
 денгээли жогорулайт

мыкты команда мыкты класс
аныкталат


жаны жылдык ыкмаларды 
уйронот
 123
Аскерге чейинки даярдоо сабагынан "Ядердик курал"11-класс 
"Кана эмесе жигиттер"конкурсу


Эстетикалык тарбия Доклад
 ф
е
в
р
а
л
ь
 Ажимудинов ЗСакеев НАманчалова Ж
 Слайд шоуураандар,ырлар
плакаттар


репродуктивдуу
 жаны усулдук ыкмаларды уйронот

окуучулардын жондомдуулугу, 
шамдагайлыгы 
аныкталат

 12

3
 Дене тарбия сабагынан ачык сабак "Шандуу старттар"5-6-кл
Чийуу сабагынан ачык сабак "Проекция жонундо тушунук,борбордук жана параллель проекциялоо"
Нооруз майрамга "Улуттук оюндар"
 


м
а
р
т
 Садыбакасов Ш
Аманчалова Ж
Сакеев Н
скакалка,топ,
мушок.таякчалар
ураандар


геометриялык фигуралар,А-4 готовальник


Ордо, тогуз коргоол
 мугалимдин билиим
 денгээли
жогорулайт

мугалимдин ишмердуулугу аныкталат


ордо,тогуз коргоол боюнча мыкты окуучулар аныкталат

 12

3
 Женил атлетика боюнча 100м,1500м,
чуркоо

Баскетбол боюнча мелдеш
Суроттор суйлойт конкурсу "Дуйнобалдардын коз карашы менен"
 а
п
р
е
л
ь
 
Сакеев Н


Садыбакасов ШАманчалова Ж
 топ,залплощадка ,бор,сангина суроттор
 Методдорду билуунун жаны формасын  оздоштурот
мыкты команда аныкталат


Озунун ой туюмун жолдоштору менен болушо алат
 1
23


45
Аскерге чейинки даярдоо сабагынан "Бир орунда тизилген кыймылдуу ыкмалар" 11-класс
9-майга карата "Ардагерлерге таазим"сурот коргозмосу
Улуу Жеништин 71  жылдыгына карата салтанаттуу журум
Бирикме мучолорунун жыйынтык сунуштары
Жылдык отчет
 
м
а
й
 Ажимудинов З

Аманчалова ЖАжимудинов ЗУБнын мучолору
 

Суроттор


Аскердик форма,символика ырлар
     
Физика математика усулдук бирикмесинин иш планы.

 Аткарылуучу иш-чаралар 

 Убагы ЖооптууларРесурстар Кутулуучу натыйжалар
 1

2


3

4 Былтыркы окуу жылынын отчёт анализи
2015-2016-окуу жылына карата усулдук бирикменин иш планын бекитуу
Нормативди бирдиктуу кабыл алуу.
Болунгон сааттар боюн- ча календардыкжана кружоктун планын бекитуу
 с
е
н
т
я
б
р
ь
 
Усулдук бирикменин башчысы

Бирикме мучолору


 
Бирикме мучолору
 Иш планды туура,так аткарууга конушот.Планга кошумча киргизуу.
 1
2
 Таланттуу жана сабакты начар оздоштургон окуучулар менен иштоо планын бекитуу.
Физика,математика сабагынан иштиктуу оюндарды уюштуруп,отуу 

 о
к
т
я
б
р
ь
 Бирикме мучолоруАбдрахманова
Сатылганова
  Ар тараптуу заманбап сабактарды берууго умтулуу
1


2

3
 Мектеп ичинде отулуучу олимпиадага даярдык коруу
Математика сабагынан ачык сабак
Информатика сабагынан ачык сабак
 н
о
я
б
р
ь
 Бирикме мучолору
Садыкова
Сатылганова
Эшимканов
Жамантаева
 Окуучулар жана мугалимдер
Бирикменин мучолору
 Ар тараптуутарбия берууго жетишуу
 1

2


3
 Райондук олимпиадага даярдык коруу.
"Акыл ордо"таймашы (класстар арасында откоруу)
"Математикага кызыктыруунун жолдору"темасында доклад
д
е
к
а
б
р
ь 
Бирикме мучолору

Темиралиева

Эшимканов 
 (7-9-класстын окуучулары)

Бирикме мучолору
 Алган билимдерин корсотуу,тал
доо,пландоо

Туура суйлоого,оюн так айтууга жана адептуулукко тарбиялоо.
 1

2
 Таланттуу окуучулар менен иштоо.
Таланттуу окуучуларды олимпиадага даярдоо
я
н
в
а
р
ь
 

Бирикме мучолору

окуучулар жана мугалимдер 
Окуучулардын жондомдуулугун арттырууга ар тараптан  ан сезиминин осушуно жетишет
1

2

3
 
Физика боюнча "Ачык эшиктер"жумалыгы
Математика-физика жумалыгын откоруу.
Математика-физика жумалыгында отулгон ачык сабактардын отулушун анализдоо. 
ф
е
в
р
а
л
ь 
 Абдрахманова
Темиралиева

Бирикме мучолору
 Бирикме мучолоруПикир алышуу,тажрыйба алмашуу,топтоо
 1


2
 Жазуу иштери боюнча дептерлердин колдонулушу
6-класстарды математикалык олимпиадага даярдоо.
 
м
а
р
т
 Усулдук бирикменин башчысы

Бирикме мучолору
 
Бирикме мучолору
 
Сабаттуу,таза жазууга жетишуу
 1


2


 Математика сабагынан "Ачык эшиктер"жумалыгы
"Геометриялык курултай"(класстар арасында)
 а
п
р
е
л
ь
 Эшимканов
Сатьлганова

Бирикме мучолору
 

5-11-класстын окуучулары
Ар тараптуу кызыктуу сабак отууго аракеттенуу.Патриот
туулукка,турмушта
математиканы колдоно билууго жетишуу. 

 12
 Жалпы мектеп боюнча математикалык кече откоруу.
Жыл боюнча отулгон иштерге анализ жургузуу

м
а
й 
 

Бирикме мучолору
 
5-11-класстын окуучулары

Бирикме мучолору
 Жыл боюнча алган билимдерин корсотууго жана жыйынтык чыгарууга жетишуу.

Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин иш                                                         планы.  
 

Өтүлүүчү иштин мазмуну 

Өтүү 
убагы

Жооптуулар 
 1
-
ч
е
й
р
е
к

2
3

4
5

6

7


8.
 Бирикменин иш планын түзүү
Мамлекеттик тил декадасы
Дилбаян жаздыруу,дубал газеталарды чыгаруу
Кыргыз тили дептерлеринин абалы
Кыргыз тили боюнча ачык сабак
 "Сүйлөм мүчөлөрү" 8"Б"класс
Кыргыз адабияты боюнча ачык сабак
"Бугу эне"Ч.Айтматов.5 "А"класс
Кыргыз тили боюнча ачык сабак
"Улут болсом тилим менен улутмун"

Кыргыз адабияты боюнча ачык сабак
"Эр төштүк" 6 "Б"класссентябрьоктябрь
 Бирикменин мүчөлөрүРысалиева Н.Е

Абдыкасымова Ж.А

Байышбек уулу Нурлан

Кулубаева И.Ж
 2
-
ч
е
й
р
е
к
 1

2

3


4

5
6
Кыргыз тили боюнча ачык сабак 
"Этиштин чактары" 7"Б"класс
Таланттуу жана начар окуган окуучулар менен иш жүргузүү
Кыргыз адабияты боюнча ачык сабак
"Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы"           11 "А"класс
Ч.Айтматовдун туулган күнүн белгилөө

А.Осмонов-улуу акын.
Мектеп ичинде олимпиадага карата даярдык көрүү
 ноябрь

күн сайын

декабрь
 Абдыкасымова Ж.А

Бирикме мучөлөрү


Рысалиева Н.Е


Бирикменин мүчөлорү
 3
-
ч
е
й
р
е
к
    
 4
-
ч
е
й
р
е
к
    
Табигый илимдер усулдук бирикмесинин иш планы. 

№ 
Аткарылуучу иш-чаралар
 

Моо
ноту 

Жооптуулар 

Ресурстар 

Кутулуучу
натыйжа
 
 1
234Химия,биология,география жана тарых сабактарында окутууну жакшыртуу максатында техникалык каражаттарды колдонуу.
 Табигый илимдер усулдук бирикмесинин 2015-2016-окуу жылына карата иш план түзүү
Лабороториялык,практикалык жана тест дептерлерди уюштуруудагы бирдей талаптарды иштеп чыгуу
Бирдиктүү баалоонун талаптарын иштеп чыгуу
 


с
е
н
т
я
б
р
ь

Усулдук бирикменин мучолору 
Компьютер,
,электрондук   дисктер

жылдык план

Техникалык каражаттарды туура пайдаланышат 

Иш кагаздарды иштеп чыгышат,жыл ичинде иштелет

Дептерлерди уюштурушат
Баалоонун талаптарын иштеп чыгышат
1
2


3
    

 2015-2016-окуу жылына жаңы методикалык окуу программаларын жаңы усулдарды сабактарда туура колдонууну талкуулоо
Таланттуу жана жетишпеген окуучулар менен иштөө планын түзүү
Биология сабагынан ачык сабак
 

о
к
т
я
б
р
ь
 
УБнын мучолору


Калыкова Р.У.


 
Кошумча материалдар,
сүрөттөр

макеттер,
муляждар
 талантуулугу
.жондомдуулугу аныкталат

Жаратылышты
сүйүүгө
коргоого 
тарбияланат 1


2
 Мектеп ичинде интеллектуалдык
марафонду откоруу жана
окуучуларды предметтик
олимпиадага даярдоо


Географиядан ачык сабак
 
н
о
я
б
р
ь
 
УБнын 
мүчөлөрү
Сулайманов 
Ш.С.
 Тесттер
олимпиадалык материалдар
таблица карта
 Окуучулар
интеллектуалдык
жактан аныкталат жана
олимпиадага 
даярданылат


Карта менен
иштөөгө үйрөнүшөт
 12


3
 "СПИД менен күрөшүү"эл аралык күнүнө карата тегерек стол 8-11-класстарда өткөрүү
Зоналдык олимпиадага даярдануу жана катышуу

Химиядан ачык сабак
 д
е
к
а
б
р
ь
 
Калыкова Р.У


УБнын мүчөлөрү

Мамбетказиева
Т.А


 
карточкалар
сүрөттөр
таблицалар
Кошумча адабияттар,
маселелер жыйнагы
Менделеевдин мезгилдик системасы
 Тегерек стол
өткөрүлөт

Олимпиадага
даярданат
катышат


техникалык
коопсуздукту
сакташат
 1


2
Предметтер боюнча райондук
олимпиадага даярдануу жана
катышуу
Биологиядан ачык сабак


 я
н
в
а
р
ь
 УБнын мүчөлөрү

Калыкова Р.У

Кошумча адабияттар
маселелер жыйнагы
макеттер,
муляждар

Олимпиадага
даярданат
катышат

Жаратылышты
сүйүүгө
коргоого 
тарбияланат
 1

2

3


 Кыргызстан тарыхынан ачык сабак
Химия,биология декадасын
өткөрүү
9-11-класстарда  "Алкоголь жана никотиндин зыяндуулугу"деген темада окуучулар менен наркологодун жолугушуусун уюштуруу
 


ф
е
в
р
а
л
ь
 Бакирова М.О

Калыкова Р.У
Машанло Ф.Ч
Тарых адабияттары
таблицалар
Компьютер электрондук
дисктер
реактивдер
приборлор


 Жаны усулдук ыкмалар үйрөтүлөт
Ден соолугун
чындоого жана
сактоого 
тарбияланышат
 12

3


4
 Химия сабагынан ачык сабак

География жана тарых сабактары боюнча декада
өткөрүү

2016-жылдын "мыкты окуучусу"деген конкурсту уюштуруу
Доклад
 м
а
р
т
Машанло Ф.Ч

Сулайманов Ш.С
Бакирова М.О
Мамбетказиева Т.А

Реактивдер,
приборлор, 
электрондук дисктер

Ачык сабактарга
конкурчтарга 
каражаттар


 Техникалык 
коопсуздук
ту сактай 
билет

Окуучулардын тарых,география
саабктарына кызыгуусу артат
"Мыкты окуучу"аныкталат
 123экология айлыгына карата класстык сааттар,конференциялар,
дубал газеталар конкурсу:
1"Мен жаратылышты сүйөм"
2.Кыргызстандын кызыл китебине кирген өсүмдүктөр
жана жаныбарлар
"Мектебим жашыл бакчам"
аттуу эки айлык акция өткөрүү

Кыргызстан тарыхынан ачык сабак
 
а
п
р
е
л
ь
 Сулайманов
Ш.С
Калыкова Р.У

1-4-класстар

5-11-класстар

биология мугалимдери
 Дубал газеталар


Суроттор


бак-дарактардын
гүлдөрдун көчөттөрү
1


2

34
 "Мектебим жашыл бакчам"
аттуу эки айлык акция өткөрүү
"Ысык-Көлдү сактайлы"көл жээгине экскурсия
2015-2016-окуу жылындагы табигый илимдеринин усулдук бирикмесинин ишин жыйынтыктоо.
Класстан класска көчүрүү жана мамлекеттик экзамендерге даярдык көрүү
 
м
а
й
 


УБнын мүчөлөрү
  
УБнын иши жыйынтыкталат


Экзамендер 
өткөрүлөтComments