АДМИНИСТРАЦИЯ     Окуу болумунун башчысы:

  Абдырахманова Назира Кенешовна.
      Билим Беруунун отличниги.
     КЖПИ.1996г.Пед.стаж 17жыл.


 Окуу-тарбия болумунун башчысы:
  Машанло Фатима Чинваевна.
     КГНУ.1998г.Пед.стаж 14жыл.
                    

    
  Мектеп директору:
               Курманбаева Элмира Акматовна.
                  Билим Беруунун отличниги.
                 ПГПИ.1988г.Пед.стаж 25жыл.
                        Соц.педагог:
       Мамбетказиева Таалай Асановна.
            КГНУ.1998г.Пед.стаж 12жыл.


 Профсоюз уюмунун төрайымы:
  Тургумбаева Жылдыз Жумалиевна.
     Билим Беруунун отличниги.
   НПУ.1985г.Пед.стаж 30жыл. .


Comments